Seco: Bericht Round­ta­ble zum Urhe­ber­recht im Internet

Bericht des Seco zum Round­ta­ble zum Urhe­ber­recht im Inter­net vom 23. Janu­ar 2014:
[pdf-embed­der url=“http://datenrecht.ch/wp-content/uploads/2016/03/Bericht_Roundtable.pdf”]