Themen

Tag Count
Abmah­nung 5
Adress­han­del 6
AGB 3
AGUR12 5
AHV 1
AHV-Num­mer 4
AI 1
Amt­li­ches Doku­ment 1
Amts­ge­heim­nis 7
Amts­hil­fe 10
Ana­ly­tics 6
Andenken­schutz 1
Ange­mes­sen­heit 10
Anmel­dung 4
Anony­mi­sie­rung 8
Anwalts­ge­heim­nis 2
Anwen­dungs­be­reich 13
Arbeits­be­reich 44
ArGV3 26 4
Armee 1
Art. 13 BV 1
Arzt­ge­heim­nis 9
Asyl 1
ATSG 1
Auf­sichts­be­hör­den 5
Auf­trags­be­ar­bei­tung 20
Aus­drück­lich­keit 3
Aus­kunfts­recht 40
Aus­lands­be­kannt­ga­be 79
Auto­ma­ti­sier­te Ein­zel­fall­ent­schei­dung 3
Auto­ma­ti­sie­rung 1
Ban­ken 25
BankG 47 5
Bank­kun­den 1
BCR 2
Bear­bei­tungs­re­gle­ment 3
Bel­gi­en 2
Berich­ti­gungs­recht 6
Beschaf­fungs­recht 1
Beson­de­re Per­so­nen­da­ten 13
Beweis 3
Bewer­bun­gen 3
Bewer­tungs­platt­for­men 6
BGer 22
BGÖ 5
BGÖ 11 1
BGÖ 12 1
BGÖ 13 1
BGÖ 14 1
BGÖ 5 2
BGÖ 6 1
Biblio­thek 1
Big Data 7
Bio­ban­ken 3
Bio­me­trie 10
Bit­coin 1
Bit­kom 1
BJ 1
Black­lists 6
Block­chain 7
Blocking Sta­tu­tes 14
Bot­schaft 3
Bre­ach Noti­fi­ca­ti­on 4
Brief­ge­heim­nis 1
BSt­Ger 1
Bun­des­in­for­ma­tik­ver­ord­nung 1
Bun­des­kar­tell­amt 1
Bun­des­rat 2
Bun­des­ver­wal­tung 9
BÜPF 29
BÜPF 22 1
Bus­sen 10
BV 13 1
BVGer 9
BYOD 1
CCPA 3
Chat-Rooms 1
Cloud 9
CLOUD Act 3
CNIL 9
Com­pli­an­ce 5
Coo­kies 5
Coop 3
Cybercrime 9
Cyber­se­cu­ri­ty 8
Cyber­sou­ve­rä­ni­tät 1
Däne­mark 1
Dash­cams 3
Daten­bank 3
Daten­be­kannt­ga­be 14
Daten­ei­gen­tum 5
Daten­lo­ka­li­sie­rung 1
Daten­lö­schung 14
Daten­na­tio­na­lis­mus 1
Daten­por­ta­bi­li­tät 5
Daten­samm­lung 5
Daten­schutz-Fol­gen­ab­schät­zung 10
Daten­schutz­be­auf­trag­te 2
Daten­schutz­be­hör­den 1
Daten­schutz­er­klä­rung 9
Daten­schutz­richt­li­nie 2
Daten­schutz­ver­let­zung 3
Daten­si­cher­heit 36
Daten­über­mitt­lung 2
DE 3
Demon­stra­tio­nen 2
Detek­tiv 1
Deutsch­land 47
Dis­kri­mi­nie­rungs­schutz 1
Doku­men­ta­ti­on 4
Doping 1
Droh­nen 4
DSG 2
DSG 10a 8
DSG 11a 4
DSG 12 3
DSG 12 II c 2
DSG 12 III 1
DSG 13 5
DSG 14 2
DSG 15 1
DSG 16 1
DSG 17 5
DSG 17 I 1
DSG 19 4
DSG 19 I 1
DSG 19b 1
DSG 2 2
DSG 21 1
DSG 22 1
DSG 25 1
DSG 27 1
DSG 29 1
DSG 3 11
DSG 35 2
DSG 4 5
DSG 4 I 1
DSGIII 2
DSGIV 1
DSG 4 V 3
DSG 5 6
DSG 6 34
DSG 7 4
DSG 8 20
DSG 9 4
DSG-Revi­si­on 66
DSGVO 55
DSGVO 11 1
DSGVO 12 6
DSGVO 13 12
DSGVO 14 8
DSGVO 15 9
DSGVO 17 2
DSGVO 2 2
DSGVO 20 2
DSGVO 21 1
DSGVO 22 1
DSGVO 25 7
DSGVO 26 6
DSGVO 27 4
DSGVO 28 4
DSGVO 3 11
DSGVO 30 5
DSGVO 32 8
DSGVO 33 5
DSGVO 34 3
DSGVO 35 8
DSGVO 36 1
DSGVO 37 3
DSGVO 38 2
DSGVO 39 2
DSGVO 4 2
DSGVO 4(11) 1
DSGVO 4(2) 2
DSGVO 43 2
DSGVO 45 2
DSGVO 46 1
DSGVO 47 2
DSGVO 48 2
DSGVO 49 1
DSGVO 49(1)(a) 1
DSGVO 5(1)(b) 1
DSGVO 5(2) 1
DSGVO 56 2
DSGVO 57 1
DSGVO 6(1)(a) 7
DSGVO 6(1)(b) 2
DSGVO 6(1)(f) 10
DSGVO 6(4) 3
DSGVO 7 5
DSGVO 82 5
DSGVO 83 11
DSGVO 9 2
DSGVO 9(2)(a) 4
DSK 4
e‑Banking 1
e‑Commerce 5
E‑Democracy 1
E‑DSG 2
E‑Government 1
E‑Health 5
E‑ID 5
e‑Privacy 8
e‑Pri­va­cy-Ver­ord­nung 3
E‑Voting 1
EDÖ 1
EDÖB 22
EDPB 53
EDPS 5
EFTA 1
EGMR 4
Eigen­ge­brauch 1
Ein­sichts­recht 2
Ein­wil­li­gung 41
Email 4
Emp­feh­lung 1
EMRK 10 2
EMRK 8 4
Erben 6
Erkenn­bar­keit 4
Ethik 1
EU 61
EU-Kom­mis­si­on 7
EU-Par­la­ment 2
EU-US Pri­va­cy Shield 11
EU-Ver­tre­ter 6
EuGH 12
EWR 3
Face­book 12
Fern­mel­de­ge­heim­nis 3
Fern­mel­de­recht 27
Fichen 1
FIFA 1
Finanz­markt 17
FINMA 9
FMG 50 1
FMG 58 1
For­schung 4
FOSS 1
Fotos 4
Frank­reich 12
Frei­wil­lig­keit 3
FTC 1
GDPR 1
Gebüh­ren 1
Geheim­nis 4
Geheim­nis­schutz 26
gemein­sa­me Ver­ant­wort­lich­keit 7
Gene­tik 3
gene­ti­sche Daten 1
Geo­lo­ka­li­sie­rung 3
Geschäfts­ge­heim­nis 6
Gesell­schafts­recht 2
Gesund­heit 72
Gewinn­spie­le 1
Goog­le 12
GPS-Tracker 1
Grie­chen­land 2
Grund­buch 1
Grund­rech­te 4
Haf­tung 12
Han­dels­re­gi­ster 8
Helsa­na 3
Her­aus­ga­be 8
Hilfs­per­son 2
Hoo­li­gans 1
ICO 6
Iden­ti­fi­zie­rung 2
IDG § 23 2
IDG § 24 1
IDG § 3 1
infor­ma­tio­nel­le Selbst­be­stim­mung 6
Infor­ma­ti­ons­pflicht 7
Inha­ber 2
Inkas­so 19
Inter­net of Things 5
Inter­net­sper­re 1
Inve­sti­ga­ti­ons 1
IP-Adres­sen 9
IPR 3
IPv6 1
Irland 1
Island 1
ISO 3
ISP 11
IT 1
Ita­li­en 1
Japan 2
juri­sti­sche Per­so­nen 2
Jus­let­ter 1
Kana­da 1
Kar­tell­recht 2
Kenn­zei­chen­scan­ning 1
KESB 1
Kin­der 3
kli­ni­sche Ver­su­che 1
kmu 1
Kon­kurs 1
Kon­sum­kre­dit 1
Kon­ven­ti­on 108 13
Kon­zern­da­ten­schutz 4
Kre­dit­kar­ten 1
kri­ti­sche Infra­struk­tu­ren 2
Kryp­towäh­run­gen 4
Kt AG 1
Kt BE 7
Kt BL 1
Kt BS 1
Kt FR 1
Kt LU 1
Kt OW 1
Kt TG 2
Kt ZH 16
Kun­den­da­ten 7
Kün­di­gung 3
Künst­li­che Intel­li­genz 5
KVG 84 2
KVG 84a 1
Lega­li­täts­prin­zip 7
Libra 2
Liech­ten­stein 13
Logi­step 2
Luft­fahrt 1
M&A 2
Mar­ke­ting 19
Mate­ria­li­en 2
Medi­en 3
Medi­en­frei­heit 5
Mel­de­pflicht 1
Micro­soft 6
Miet­recht 7
Migros 2
Miss­bräuch­li­che Geschäfts­be­din­gun­gen 1
Model Con­tracts 6
Money­house 2
Muster 1
N‑DSG 17 1
Nach­rich­ten­dienst 1
Natio­nal­rat 1
Netz­neu­tra­li­tät 1
Netz­sper­re 1
News 4
NIST Frame­work 1
NL 1
Nor­we­gen 2
Öffent­li­che Daten 1
öffent­li­che Orga­ne 1
öffent­li­ches Daten­schutz­recht 1
öffent­li­ches Inter­es­se 4
Öffent­lich­keits­prin­zip 7
Öff­nungs­klau­sel 2
open government 3
Open Source 1
OR 328b 20
Öster­reich 10
OTT 1
Out­sour­cing 12
P2P 5
par­la­ment 1
Pati­en­ten­dos­sier 6
Per­so­nal­ver­leih 1
Per­so­nal­ver­mitt­lung 1
Per­so­nen­da­ten 13
Per­so­nen­si­cher­heits­prü­fung 1
Per­so­nen­tracking 1
Per­sön­lich­keits­pro­fil 6
Per­sön­lich­keits­schutz 7
Pira­te­rie 12
Planet49 1
Polen 2
Post­Fi­nan­ce 2
Pri­va­cy by default 5
Pri­va­cy by design 13
Pri­va­cy Shield 20
pri­vatim 2
Pri­vat­sphä­re 1
Pro­filing 5
Pro­vi­der 2
Pseud­ony­mi­sie­rung 2
Rechen­schaft 2
Recht am Bild 7
Recht auf Ver­ges­sen 5
Recht­fer­ti­gung 11
Recht­mä­ssig­keit 2
Rechts­hil­fe 8
Refe­ren­zen 2
Regi­ster 4
RFID 4
Rich­tig­keit 5
RS Out­sour­cing 4
Rumä­ni­en 2
SaaS 1
Sache 3
Safe Har­bor 17
Sam­mel­werk 2
Sank­tio­nen 22
Scha­den 4
Scha­den­er­satz 4
Schen­gen 6
Schieds­ge­richts­bar­keit 1
Schlei­er­fahn­dung 1
Schrems 4
Schu­le 1
Selbst­re­gu­lie­rung 1
Self Data 1
Sexting 2
Signa­tur 1
Sin­gu­la­ri­sie­rung 2
Smart Mete­ring 1
Smart TV 1
Soci­al 1
Soci­al Media 24
Soft­ware 4
Sou­ve­rä­ni­tät 3
Sozia­le Netz­wer­ke 1
Spam 4
Spa­ni­en 2
SPK‑N 3
Sport 4
Staatstroja­ner 1
Stan­dard­ver­trags­klau­seln 4
Stän­de­rat 2
Stand­ort­da­ten 1
Start-ups 1
Sta­ti­stik 1
Steu­ern 9
StGB 179 1
StGB 179novies 2
StGB 179quater 2
StGB 179quinquies 1
StGB 271 7
StGB 273 5
StGB 293 2
StGB 320 2
StGB 321 8
StPO 1
StPO 141 1
StPO 196 1
StPO 197 1
StPO 272 1
StPO 277 1
StPO 280 1
StPO 281 1
Straf­recht 4
Straf­re­gi­ster 1
Straf­ver­fah­ren 29
Street View 4
Sub­mis­si­on 1
Such­ma­schi­nen 2
Swiss-US Pri­va­cy Shield 3
Swis­s­com 5
Tech­no­lo­gie 56
Ter­ri­to­ria­li­täts­grund­satz 3
Tisa 2
Tracking 8
Trans­pa­renz 32
Über­wa­chung 38
über­wie­gen­des Inter­es­se 12
UK 7
Unter­su­chun­gen 1
URG 19 I c 1
URG 62 1
Urhe­ber­recht 15
US 3
US-Steu­er­pro­gramm 4
USA 43
UVG 102 1
UWG 3 I lit. o 4
UWG 5 lit c 5
VBGÖ 19 1
VDSG 1
VDSG 1 1
VDSG 11 1
VDSG 21 1
VDSG 7 2
VDSZ 2
VE-DSG 1
Ver­an­stal­tun­gen 1
Ver­ar­bei­tungs­ver­zeich­nis 4
Ver­ei­ne 6
Ver­fah­ren 30
Ver­ga­be­recht 1
Ver­hält­nis­mä­ssig­keit 11
Ver­kehr 9
Ver­nehm­las­sun­gen zum DSG 1
Ver­samm­lungs­frei­heit 1
Ver­schlüs­se­lung 2
Ver­si­che­run­gen 39
Ver­trieb 2
Ver­wal­tungs­ver­fah­ren 6
Video 12
Vor­rats­da­ten­spei­che­rung 4
VPB 3
VÜPF 17 1
VÜPF 21 1
VÜPF 25 1
Wah­len und Abstim­mun­gen 2
Weko 1
Wett­be­werbs­recht 1
Whats­App 1
Whist­leb­lo­wing 20
Wider­spruchs­recht 1
Wifi 3
Wirt­schafts­in­for­ma­tio­nen 11
Zah­lun­gen 1
ZEMIS 1
Zer­tES 2
Zer­ti­fi­zie­rung 6
ZGB 28 8
ZGB 38 1
Zivil­ver­fah­ren 11
Zoll 1
Zutritts­kon­trol­le 4
Zwangs­mass­nah­men 1
Zwangs­voll­streckung 3
Zweck­bin­dung 6
Tag Count